IPARD

IPARD Nedir?

IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance), Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma programıdır. Ipard ülkemizin daha az gelişmiş kırk iki ilinde(Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat) ve Avrupa Birliği aday veya partner ülkelerinde ( 2. IPARD döneminde Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan ve Kuzey Makedonya) uygulanmaktadır.

IPARD’ın amacı, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektir.

IPARD Programının Amacı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının amacı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedefleyerek işletmeleri AB standartlarına yükseltmektedir.

IPARD Programının Kapsamı Nedir?

Programın uygulandığı illerde;

1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,

2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,

3. “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,

4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

Konuyla alakalı mevzautı incelemek için tıklayınız.

2022 İPARD PROJELERİ ÖZET BİLGİLER TABLOSU

Yatırım Konusu

Bu yatırım neleri kapsamaktadır?

Hibe Bütçesi ve Oranları

Kimler Başvurabilir?

Kimler Başvuramaz?

Başvuru Şartları

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi

Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir.


IPARD kapsamında sunulan proje bütçeleri 500 bin avro ve 5 milyon Avro arasında olmalıdır.


2022 IPARD döneminde uygulanacak Avro/ TL kuru 14,3166’dır.


Hibe oranları;

❖    Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta,Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde toplam proje bütçesinin %65’i,

❖    Bunların dışındaki 27 IPARD uygulama ilinde %55’i,

❖    IPARD Programı uygulama illerinin tümünde, başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise %65’i

olarak uygulanacaktır.

●     Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

●      Gerçek kişiler

●     Tüzel kişiler

●      Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınan, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum tarafından idare edilenler tüzel kişiler

●      Mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış vasi tarafından idare edilenler,

●      Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

●     Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

●     Başvuru aşamasında, proje uygulama döneminde ve uygulama sonrası dönemde TKDK Kara Listesinde olanlar,

●     3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

●     Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar,

●     Türk Ceza Kanunu’nun 102.,103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar


●     Başvuru sahibi gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre, yatırımın bulunduğu ildeki kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır. (İstisnaları mevcuttur)


●     Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır ve borçsuz olmalıdır.


●     Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın faal durumda olacağını taahhüt etmelidir.

●     Başvuru sahipleri başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.


●      Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlarda kiralama süresi,  yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.


●     Başvuru aşamasında, yeni işletmeler istisna olmak üzere, başvuru yapılan sektörde belirlenmiş ilgili ulusal standartlar ile uyumlu olmalıdır.


●      Bu tedbirin faydalanıcısı tüzel kişiler, mikro veya küçük işletme olmalıdır.


●     Çiftçiler veya çiftlik hanehalkının üyeleri, başvuru sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkili birimi tarafından verilen resmi bir belge ile statülerini kanıtlamalıdırlar.

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesini içermektedir.

●     Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

●      Gerçek kişiler

●     Tüzel kişiler

Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler

 Zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda ve gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasını içermektedir.

●     Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

●      Gerçek kişiler

●     Tüzel kişiler

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

 Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir.

●     Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

●      Gerçek kişiler

●     Tüzel kişiler

 Su ürünleri yetiştiriciliği

 İç sularda su ürünleri üretimi yapan tesisleri ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir.

●     Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

●      Gerçek kişiler

●     Tüzel kişiler

Makine parkları

Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları içermektedir.

●     Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

●      Gerçek kişiler

●     Tüzel kişiler

Yenilenebilir enerji yatırımları

Elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi ihtiyaçları için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

●     Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

●      Gerçek kişiler

●     Tüzel kişiler

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You cannot copy content of this page