TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY® DESTEĞİ

AMAÇ: Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlar- da kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmak- tadır.

KİMLER YARARLANABİLİR: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikle- ri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ: Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Tasa- rım Destekleri Daire Başkanlığı.

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK UNSURLARI:

TURQUALITY® Marka Programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, kurumsal altyapıya yönelik danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine iliş- kin yurtdışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, test/klinik test işlemleri, danışmanlık, gelişim yol haritası çalışmaları, istihdam, ta- nıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalış- maları ile franchise faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenir.

DESTEK SÜRESİ: Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir.

TURQUALITY® Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile süresiz* olarak desteklerden yararlanabilmektedir.

(*TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketlerin/markaların desteklerden yarar- lanmaya devam edebilmeleri için Bakanlık tarafından gerçekleştirilen perfor- mans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.)

 

ŞİRKETLERE YÖNELİK MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK TUTARLARI, ORANLARI VE LİMİTLERİ:

DESTEK TÜRÜ DESTEK KONUSU DESTEK ORANI VE ÜST SINIR
      TANITIM DESTEĞI   ŞIRKETLERIN DESTEK KAPSAMINA ALINAN MARKALARI ILE YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTIRECEKLERITANITIM FAALIYETLERIDESTEKLENIR. %50 TURQUALITY PROGRAMI -HEDEF PAZAR BAŞINA 5 YIL -DESTEK ÜST SINIRI YOK MARKA PROGRAMI -1.600.000 TL*/YIL
      MARKA PATENT TESCIL DESTEĞI   ŞIRKETLERIN PATENT, FAYDALI MODEL VE ENDÜSTRIYEL TASARIM TESCILINE ILIŞKIN HARCAMALARI ILE DESTEK KAPSAMINA ALINAN MARKALARININ YURTDIŞINDA TESCILI VE KORUNMASINA ILIŞKIN GIDERLERI DESTEKLENIR. %50 TURQUALITY PROGRAMI -HEDEF PAZAR BAŞINA 5 YIL -DESTEK ÜST SINIRIYOK MARKA PROGRAMI -200.000 TL*/YIL
        DANIŞMANLIK DESTEĞI   ŞIRKETLERIN ULUSLARARASI PAZARLARDA REKA BET AVANTAJINI ARTIRMAK ÜZERE ALACAKLARI KURUMSAL ALTYAPI GELIŞTIRMEYE YÖNELIK DANIŞMANLIKHARCAMALARIILEHEDEFPAZARLARINA YÖNELIK ALINAN DANIŞMANLIK HIZMETLERINE ILIŞKIN GIDERLERI DESTEKLE NIR. %50 TURQUALITY PROGRAMI -2.000.000 TL*/YIL -HEDEF PAZAR BAŞINA 5 YIL (KURUMSAL ALTYAPIYI GELIŞTIRMEYE YÖNELIK DANIŞMANLIKLAR YALNIZCA ILK 5 YIL DESTEKLENIR.) MARKA PROGRAMI -1.200.000 TL*/YIL
      İSTIHDAM DESTEĞI   ŞIRKETLERIN DESTEK KAPSAMINA ALINAN MAR- KALI ÜRÜNLERI ILE ILGILI OLARAK ISTIHDAM EDI- LEN MODA/ENDÜSTRIYEL ÜRÜN TASARIMCISI ILE ÜRÜNGELIŞTIRMEDEPARTMANLARINDAGÖREV ALANMÜHENDISLERINEILIŞKINGIDERLERIDES- TEKLENIR. % 50 TURQUALITY PROGRAMI -AYNI ANDA AZAMI 10 KIŞI -İLK 5 YIL -DESTEK ÜST SINIRI YOK MARKA PROGRAMI -KIŞI SINIRI YOK -800.000 TL*/YIL
      SERTIFIKASYON DESTEĞI HEDEF PAZARLARA GIRMEK IÇIN GEREKLI OLAN VEÇEVRE,KALITEVEINSANSAĞLIĞINAYÖNELIK TEKNIKMEVZUATAUYUMSAĞLANABILMESINI TEMINEN GERÇEKLEŞTIRILEN; KALITE, HIJYEN, ÇEVREBELGELERIILEINSANCAN,MALEMNIYE- TI VE GÜVENLIĞINI GÖSTERIR IŞARETLERE ILIŞKIN DANIŞMANLIK DAHIL HER TÜRLÜ GIDERLERI ILE RUHSATLANDIRMA TEST/KLINIK GIDERLERI DES TEKLENIR.   %50 TURQUALITY PROGRAMI -HEDEF PAZAR BAŞINA 5 YIL – 2.000.000 TL*/YIL MARKA PROGRAMI -1.000.000 TL*/YIL
    BIRIM KIRA/ DEKORASYON DESTEĞI   ŞIRKETLERIN DESTEK KAPSAMINA ALINAN MARKALI ÜRÜNLERINE YÖNELIK YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTIRECEKLERI KIRA, KURULUM/KONSEPT MIMARI/DEKORASYON HARCAMALARI ILE DEPOLAMA HIZMETINE ILIŞKINGIDERLERI DESTEKLENIR. %50 TURQUALITY PROGRAMI -HEDEF PAZAR BAŞINA 5 YIL -KIRA; DESTEK ÜST SINIRI YOK – DEKORASYON; BIRIM BAŞINA 800.000 TL* (PROGRAM BOYUNCA AZAMI 50 MAĞAZA) MARKA PROGRAMI -6.200.000 TL*/YIL
        FRANCHISE DESTEĞI     ŞIRKETLERIN DESTEK KAPSAMINA ALINAN MARKALARI ILE ILGILI OLARAK FRANCHISE VERMELERI HALINDE, BIRIMINKIRA,DEKORASYONVEKONSEPT MIMARIHARCAMALARIAZAMIIKIYILSÜRESINCE DESTEKLENIR. %50 TURQUALITY PROGRAMI -HEDEF PAZAR BAŞINA 5 YIL -KIRA; 800.000 TL*/YIL -DEKORASYON BIRIM BAŞINA 400.000 TL* -PROGRAM BOYUNCA AZAMI 100 BIRIM MARKA PROGRAMI -BIRIM BAŞI 400.000 TL* -YILLIK AZAMI 10 BIRIM
  PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞI   ŞIRKETLERIN PAZAR ARAŞTIRMASI ÇALIŞMASI VE RAPORLARINA ILIŞKIN GIDERLERI DESTEK KAPSAMINDADIR. %50 TURQUALITY PROGRAMI -HEDEF PAZAR BAŞINA 5 YIL -DESTEK ÜST SINIRIYOK MARKAPROGRAMI -400.000 TL*/YIL
      FUAR DESTEĞI ŞIRKETLERIN DESTEK KAPSAMINA ALINAN MARKALARI ILE YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTIRECEKLERIFUARKATILIMIVE TANITIMINAILIŞKIN FAALIYETLERI DESTEKLENIR. %50 TURQUALITY PROGRAMI -DESTEK ÜST SINIRI YOK MARKA PROGRAMI –TANITIM DESTEĞI LIMITLERINE DAHILDIR.
              GELIŞIM YOL HARITASI ÇALIŞMALARI DESTEK KAPSAMINA ALINAN ŞIRKETIN MEVCUT KONUMU, SAHIP OLDUĞU VIZYON VE KURUMSAL STRATEJILERI ILE OPERASYON VE DESTEK SÜREÇLERI, ORGANIZASYONLARI VE TEKNOLOJIK YETKINLIKLERININ DETAYLI OLARAK INCELENDIĞI, ULUSLARARASI EN IYI UYGULAMALAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK IYILEŞTIRME ALANLARININ TESPIT EDILDIĞI VE BU ALANLARIN ŞIRKETLERIN STRATEJIK ÖNCELIKLERI DOĞRULTUSUNDA PROJELENDIRILIP PERFORMANS GÖSTERGELERI ILE HEDEFLERININ YER ALDIĞI VE DESTEK KAPSAMINA ALINAN ŞIRKETIN DESTEK KAPSAMINDAKI MARKASINA VE DESTEK DÖNEMINE ILIŞKIN UYGULAYACAĞI STRATEJIK İŞ PLANINI IÇEREN ÇALIŞMAYA ILIŞKIN GIDERI DESTEK KAPSAMINDADIR.             %50 TURQUALITY/MARKA PROGRAMI -1 KEREYE MAHSUS -MARKA BAŞINA 800.000 TL

*Söz konusu limitler her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI FİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER:

Yönetici Geliştirme Programı: Türk markalarının uluslararası rekabetle başa çıka- bilmesinin ve uluslararası pazarlarda daha yetkin bir aktör haline gelebilmesinin önemli gerekliliklerinden biri de insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasıdır. Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği ve ülkelerarası sınırların önemini git- tikçe kaybettiği günümüz pazarlarında, firmaların rekabetçiliğini artırmak için, TURQUALITY® Programı kapsamında eğitim imkânları da sağlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak, Koç ve Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri bünyesinde ger- çekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek“Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile, TURQUALITY® Prog- ramı kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda desteklenmesi amaçlanmak- tadır.

TİM, İHRACATÇI BİRLİKLERİ, ÜRETİCİ DERNEKLERİ/ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEN- MESİ:

İştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla hazırlaya- cakları projeleri Bakanlıkça uygun görülen TİM, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek- leri/Birliklerinin gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları; TİM ve iştigal ettiği sektö- rü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla

2.000.000 TL, Birlikler için %80 oranında ve projede yer alan Birlik başına yıllık en fazla 1.000.000 TL ve Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL’ye kadar desteklenebilir.

 

Konuyla alakalı mevzuatı incelemek için tıklayınız.

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You cannot copy content of this page