İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir.

Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerinden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında söz konusu husus göz önünde bulundurulmaktadır.

Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

A – İhracata Hazırlık Aşaması: Bu aşamada ihracatı yeni öğrenen veya düzen- li bir ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı ticari operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar bu- lunmaktadır. Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı uygulamaları aşağıda yer almaktadır:

UR-GE Desteği (2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgeleri- nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

B – Pazarlama Aşaması: Bu aşamada ihracat yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pazar- lara ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari operasyonlarının süregelen bir par- çası haline getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına veya mecvut pazarlarda kalıcı hale gelmelerine yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama aşamasında sağ- lanan destekler;

Pazar Araştırması, Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım, Sektörel Ticaret ve Sektö- rel Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Destekleri (2011/1 Sayılı Pa- zar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ)

Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Bi- rim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Bel- gelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği (2016/8 sa- yılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar”)

Yurt Dışı Fuar Desteği (Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar)

C – Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturan özgün tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun mar- kalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara yönelik destek mekanizmaları bulun- makta olup, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

Marka-Turquality Desteği (2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Mar- kalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Destek- lenmesi Hakkında Tebliğ)

Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Rehberin bu bölümünde, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta sağlanan devlet yar- dımı uygulamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Her bir yardımın amacı, kapsamı, başvuru şartları, destek unsurları ve ilgili personelin irtibat bilgi- leri özet olarak ifade edilmiştir.

1. ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ)

AMAÇ: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinme- lerini amaçlamaktadır.

KAPSAM: UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet et- meyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Tica- ret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve koope- ratifler) başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

UR-GE PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim/danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım he- yeti ve bireysel danışmanlık.

UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç ortak öğrenme ve or- tak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendi- rilmekte ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KO- Bİ’ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak işbirliği içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.

Proje katılımcısı firmaların üretim kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara açılabil- meleri için ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. UR-GE projelerinde, katılımcı firmalar, sektörlerine özgü, rekabet güçlerini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında ger- çekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri kapsamında ise potansiyel müşte- rilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı bulmaktadırlar.

Böylece, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler birlikte hareket etmeyi, ortak so- runlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve uluslararası platformda böl- gesel güç oluşturmanın adımlarını atmaktadırlar.

UR-GE kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri için en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama faaliyeti için faa- liyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet ve alım heyetleri için faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 alım heyeti için destek sağ- lanmaktadır. Ayrıca, işbirliği kuruluşunun proje koordinasyonu için istihdam ede- ceği en fazla iki personele ait istihdam gideri %75 oranında desteklenmektedir.

2010/8SAYILIULUSLARARASIREKABETÇILIĞINGELIŞTIRILMESININDESTEKLENMESI  HAKKINDATEBLIĞ
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ADETFAYDALANICI
İHTIYAÇ ANALIZI, TANITIM,         EĞITIM VE DANIŞMANLIK  75%  400.000 $  PROJESÜRESINCE (36 AY)  İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI
  YURT DIŞI PAZARLAMA  75%150.000 $ / PROGRAM  10 PROGRAM  İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI
ALIM HEYETI75%100.000 $ / PROGRAM10 PROGRAMİŞBIRLIĞI KURULUŞLARI
  İSTIHDAM  75%  EMSAL BRÜT ÜCRET2KIŞI;PROJESÜRESINCE (36 AY)  İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI
BIREYSEL DANIŞMANLIK70%50.000$/YIL3 YIL         ŞIRKETLER

2. PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların be- lirli bir bölümünün desteklenmesidir.

KAPSAM: Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, koman- dit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

3. PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEK UNSURLARI:

Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt üc- retleri, tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile ilgili harcamaları %50 oranında ve şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

2014/8 SAYILI PAZARA GIRIŞ BELGELERININ DESTEKLENMESINE İLIŞKIN KARAR
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITIFAYDALANICI
ISO BELGELERI (14001, 14064, 22000, 27001,50001)        TICARI VE SINAI ŞIRKETLER,   TARIM ŞIRKETLERI, DTSŞ, SDŞ
CE İŞARETI    50%  250.000 $ / YILLIK
TARIM ÜRÜNLERINE İLIŞKIN ANALIZ RAPORLARI VE SAĞLIK SERTIFI- KALARI
ULUSLARARASI NITELIKTEKI DIĞER KALITE VE ÇEVRE  
BELGELERI*  
*DESTEKKAPSAMINDAKIBELGEVESERTIFIKALAR UYGULAMA USULVE ESASLARI GENELGESI EK-5 LISTESINDE YAYIMLANMAKTADIR.

*Destek kapsamındaki belge ve sertifikalar Uygulama Usulve Esasları Genelgesi EK-5 listesinde yayımlanmaktadır.

3. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

AMAÇ: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenme- sidir.

KAPSAM: Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri ger- çekleştirmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

BAŞVURU YERİ:

Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

Yurtdışı Pazar Araştırması kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının ulus- lararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve oto- büs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dö- nüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GIRIŞ DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ ADETFAYDALANICI
YURTDIŞIPAZARARAŞTIRMASIDESTEĞI70%5000 $10 ADET/ YILŞIRKETLER

4. RAPOR DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenme- sidir.

KAPSAM: Firmaların ve işbirliği kuruluşlarının satın aldıkları sektör, ülke, veya mar- ka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, ano- nim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracat- çılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhra- catçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kur- duğu dernek, birlik ve kooperatifler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor- lar için destek verilmektedir. Veri tabanları üzerinden temin edilen raporlar da destek kapsamındadır.

Satın alınan raporlara ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek Oranı Nedir?

Destek oranı şirketler için % 60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla

200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

Rapor Desteği Özet Tablosu

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GIRIŞ DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜREFAYDALANICI
    RAPOR DESTEĞI% 60200.000 $/YILŞIRKETLER
  % 75  200.000 $/YIL   İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI

5. YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

AMAÇ: Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer zincirlerine eklemlenmelerini desteklemektir.

KAPSAM: Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği kapsamında, firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri- ne ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, ano- nim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracat- çılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhra- catçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeler, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurdu- ğu dernek, birlik ve kooperatifler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın alınan mali ve hukuki danışman- lık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir. Satın alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek Oranı Nedir?

Destek oranı şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği Özet Tablosu

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GIRIŞ DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜREFAYDALANICI
    YURT DIŞI ŞIRKET ALIMI DESTEĞI% 60  200.000 $/YIL   ŞIRKETLER
% 75200.000 $/YILİŞ BIRLIĞI KURULUŞLARI

6. SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEĞİ

AMAÇ: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına katkı sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesidir.

KAPSAM: Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile gö- rüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalat- çıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sektör Daireleri

SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEK UNSURLARI:

a.            Ulaşım desteği kapsamında, sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, uluslararası ve/ veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b.            Konaklama desteği kapsamında, sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/iş- birliği kuruluşundan en fazla iki kişinin kişi başına günlük 150 ABD Dola- rına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.

c.             Tanıtım ve Organizasyon Giderleri kapsamında, tercümanlık gideri, semi- ner, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, fuar katılımına ilişkin giderler ve görsel ve yazılı tanıtım gider- leri, halkla ilişkiler hizmeti gideri, sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri desteklenmektedir.

Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenebilen ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/ çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.

Sektörel Ticaret Heyeti Kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır.

İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti programları için, başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdür- lüğü) onay başvurusunda bulunulur. Heyet programlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, program taslağı ve tahmini bütçenin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekir.

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GIRIŞ DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ADETFAYDALANICI
SEKTÖREL TICARET HEYETI%50100.000$/ PROGRAM10 GÜN/ PROGRAMİŞBIRLIĞI KURULUŞLARI

7. SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve ba- sın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerinin, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerin- de görmelerinin ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerinin sağlan- ması amacıyla ihracatımızın artırılmasıdır.

KAPSAM: Yurt dışından ilgili sektörlerde faaliyet gösteren alıcı firmaların ülkeye or- ganizasyon kapsamında getirilerek ihracatçılarımızın müşteri portföyünün genişle- tilmesi ve ilgili firmalarla ikili iş görüşmeleri yaparak, ihracatlarının artması, yeni pa- zarlar bulmaları ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalat- çıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sektör Daireleri

SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GIRIŞ DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ 2011/1
  DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ADETFAYDALANICI
ALIM HEYETI%50PROGRAM/75.000$GÜN/PROGRAM 10İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI

8. E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.

KAPSAM: E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalat- çıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayı- na müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.

BAŞVURU YERİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay verilmiş e-ticaret sitelerine toplu üyelik- lerde işbirliği kuruluşlarına %80 oranında ve her bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilmektedir. İşbirliği kuru- luşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için, her başvuruda en az 250 (ikiyüzelli) şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir.

E-TİCARET Desteği Özet Tablosu 

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GIRIŞ DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
  DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ADETFAYDALANICI
  E-TICARET SITELERINE ÜYELIK    80%  ŞIRKETBAŞINA,BIRSITE IÇIN YILLIK EN FAZLA 2.000 ABD DOLARI1ŞIRKETAYNISITEDEN EN FAZLA 3 YIL YARARLANABILIR. 1IŞBIRLIĞIKURULUŞUENFAZLA 5 PROJEYÜRÜTEBILIR.    İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI

9. İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

AMAÇ: Yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması, teknoloji transferinin sağlanmasıdır.

KAPSAM: Şirketlerimizin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak, medikal biyoteknoloji alanındaki firmalar da dâhil olmak üzere, yüksek tekno- loji sahibi şirketlerinin satın alınmasında Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı bir destek mekanizmasıdır. Katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması ve ülkemize know-how transferinin sağlanması amaçlanmıştır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

10. İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEK UNSURLARI:

Hukuki danışmanlık, mali danışmanlık ve kredi faizleri destek kapsamındadır.

Tebliğ’e uygun bulunan başvurular Değerlendirme Komisyonu tarafından in- celenip karara bağlanır. Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar; Bakanlı- ğın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri tek- noloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilmektedir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Desteği kapsamın- da hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirket- lerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için % 75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenmekte- dir. Bahse konu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GIRIŞ DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ ADETFAYDALANICI
DANIŞMANLIK(MALIVE/VEYAHUKUKI)75%500.000 $/ YILŞIRKETLER
  KREDI FAIZ DESTEĞITL- 5 PUAN DÖVIZ-2 PUAN  3.000.000 $   ŞIRKETLER

11. KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ)

AMAÇ: Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatı- rımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yük- seltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak.

KAPSAM: Tedarik zincirindeki faaliyetlerin farklı ülkeler arasında paylaşımı uz- manlaşmayı artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Böylece gelişmekte olan ülkeler için yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkân- ları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak gibi fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan tedarik zincirlerine girmek için sahip olunması gereken yüksek standartlar, verimlilik, tasarım, sürdürülebilir- lik, güvenlik ve hızlı üretim kabiliyetleri gelişmekte olan ülkeleri zorlayan faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımızı söz konusu faktörlerde güçlendirerek ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamalarına yönelik olarak gerçekleş- tirecekleri harcamalar destek kapsamına alınmıştır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

12. KTZ PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

Makine, Ekipman, Donanım, Yurtdışı Ofis/Depo, Yazılım, Eğitim- Danışmanlık, Müş- teri Ziyaretleri, Sertifikasyon, Test, Analiz, Ürün Doğrulama.

Proje başvurusu, Karar’da tanımlanan niteliklere haiz şirketler tarafından Bakanlığa yapılmaktadır. Söz konusu desteğe mazhar olması öngörülen tedarikçi şirketin ara malı üreten bir şirket olması, daha önce iş ilişkisi kurmadıkları bir küresel firmaya cari ürünleriyle tedarikçi olmanın yanında hâlihazırda tedarikçi ilişkisi olduğu bir firmaya yeni bir üründe de tedarikçi ilişki kurması gerekmektedir. Yine proje sa- hibi firmanın tedarikçisi olmayı planladığı küresel firmanın marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz olması veya uluslararası kabul gören listelerde yer alan firmalardan olması önem arz etmektedir.

Proje başvuru dosyasının incelenmesini müteakip, Bakanlık proje uzmanı tarafın- dan Bakanlık’a başvuru yapan şirketin yerinde incelemesi gerçekleştirilir. İnceleme sonrası olumlu görüş oluşması halinde, ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Proje Değerlendirme Komisyonu toplanır ve başvuruya ilişkin nihai karar verile- rek şirkete resmi bildirim yapılır. Başvurunun onaylanması halinde, şirketin bağlı olduğu İhracatçı Birliği bilgilendirilerek Başvuru dosyaları paylaşılır. Başvurusu kabul edilen şirket destek ödemeleri için ilgili Genelge ve eklerinde belirtilen İbraz Edilmesi Gereken Belgeler’le birlikte, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekre- terliği’ne başvuruda bulunur.

KTZ desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Proje bazlı olarak tanımlanan destek kapsamında proje sahibi tedarikçi şirketleri- mizin makine-ekipman-donanım alımı, yazılım alımı, yurt dışı ofis depo har- camaları, eğitim-danışmanlık-müşteri ziyaretleri ile sertifikasyon-test analiz-ürün doğrulama harcamaları proje bazlı olarak %50 oranında ve proje başına en fazla 1 milyon ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bir şirketin azami bir projesi destek alabilecektir.

KTZ Desteği Özet Tablosu

2014/8 PAZARA GIRIŞ BELGELERININ DESTEKLENMESINE İLIŞKIN KARAR
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ ADETFAYDALANICI
FIRMANIN TEDARIKÇI OLMAK IÇIN IHTIYAÇDUYDUĞUMALVE HIZMETLER  50%  1.000.000$  2 YIL  İMALATÇI ŞIRKETLER

  13. YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL TANITIM DESTEĞİ

AMAÇ: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faali- yeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

KAPSAM: 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklen- mesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanı- tım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler,

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

2010/6 SAYILI TEBLİĞ DESTEK UNSURLARI:

Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin kira giderleri, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin gi- derler ve şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir.

2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’deki ana şirket yurt dışında doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışın- daki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kirala- yacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Destek süresi ülke başına 4 yıldır. Firmalar, destekten maksimum 25 birim için faydalanabilmektedir.

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafın- dan yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri, her bir birim başına; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla120.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimle- rinin kira giderleri, her bir birim başına;

Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranın- da ve yıllık en fazla 000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanı- tım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için baş- vurulmuş olması koşuluyla %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50. 000 ABD Dolarına kadar

Özel Notlar

•             Firmalar tanıtım ve marka tescil desteğinden 4 yıl süreyle faydalanabil- mektedir.

•             Destek başvuruları, ödeme belgesi tarihinden sonraki 6 aylık süre içeri- sinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılmakta- dır.

•             Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkede görev yapmakta olan Ti- caret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri tarafından onaylanmaktadır.

•             Faaliyetler yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilirse şirketin ortaklığı oranında destek verilmektedir.

•             Faaliyetlerin sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.

•             Faaliyetlerin Yatırım Teşvik Uygulamalarında 4., 5. ve 6. bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 puan artırılır.

2010/6 Sayılı Tebliğ Destek Özet Tablo 

2010/6 SAYILI “YURT DIŞI BIRIM, MARKA VE TANITIM FAALIYETLERININ DESTEKLENMESI HAKKINDA TEBLIĞ”
DESTEK KALEMIDESTEK %DESTEK LIMITISÜRE/ADETFAYDALANICI
  BIRIM KIRA  40-5075.000$-120.000$ / BIRIM BAŞINA YILLIK4 YIL / ÜLKE FIRMA BAŞINA 25 BIRIMŞIRKETLER/ İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI
TANITIM FAALIYETLERI  60150.000$ – 250.000$/ ÜLKE, YIL  4 YILŞIRKETLER/ İŞBIRLIĞI KURULUŞLARI
YURTDIŞI MARKA TESCILI5050.000$ / YIL4 YILŞIRKETLER

14.  TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Firmaların bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesidir.

KAPSAM: 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Destek- lenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin bina satın alımı, kira, tanıtım, istihdam, dekorasyon, kurulum giderleri desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

TİM ve/veya TOBB tarafından,

TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından

TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması

İşbirliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşve- ren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

TTM Destek Özet Tablosu

2010/6 SAYILI“YURT DIŞI BIRIM, MARKA VETANITIM FAALIYETLERININ DESTEKLENMESI HAKKINDA TEBLIĞ”
TTMSATIN ALMAKIRAKURULUM/ DEKORASYONİSTIHDAMTANITIM
DESTEK ORANI *% 60% 60% 60% 60% 60
  DESTEK TUTARI (USD)6.000.000 (BIR DEFAYA MAHSUS)1.500.000 (YILLIK)  300.000/TTM500.000 (10KIŞI) (YILLIK)300.000 (YILLIK)
DESTEK SÜRESI5 YIL5 YIL5 YIL

 15. İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI DESTEĞİ

AMAÇ: Türk Eximbank’ın sigortalama işlemlerini daha cesur bir şekilde yürütebil- mesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde gerçekleştirebilmesidir.

KAPSAM: Eximbank’a Ticaret Bakanlığınca 2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kre- dileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasın- daki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar” çerçevesinde destek sağlanarak Eximbank’ın halihazırda yürütmekte olduğu ihracat kredi sigorta programlarını daha cesur bir şekilde yü- rütebilmesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve pro- jelerde gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Eximbank’ın ihracat kredi sigorta programlarından Eximbank’a bu kapsamda baş- vuran firmalar yararlanabilir.

BAŞVURU YERİ:

Türk Eximbank

DESTEK UNSURLARI:

Eximbank’ın Ticaret Bakanlığınca desteklenmesi neticesinde, Eximbank ihracat kredi sigorta işlemlerini daha cesur bir şekilde yürütebilmektedir. İlgili ülke faz- la riskli görüldüğü için ve/veya ihracat tutarı çok yüksek olduğu için daha önce sigortalanmayan ihracatın artık sigortalanması mümkündür.

 16. ALICI KREDİSİ DESTEĞİ

AMAÇ: İhraç ürünlerimizin daha uygun finansman kaynakları ile cazip hale getiril- mesidir.

KAPSAM: Eximbank’a Ticaret Bakanlığınca 2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çer- çevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar” çerçevesinde destek sağlanarak, Eximbank’ın hâlihazırda yürütmekte olduğu yatırım malı niteliğindeki alıcı kredilerinin daha cazip hale getirilmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Eximbank alıcı kredisi kredi faiz desteğinden Türkiye’den yatırım malı ithal eden yurtdışı alıcılar faydalanabilmektedir. Dolaylı olarak Türkiye’deki ihracatçı da, işbu hususu bir pazarlama aracı olarak kullanacağı için, bu anlamda desteklenmektedir.

BAŞVURU YERİ:

Türk Eximbank

DESTEK UNSURLARI:

Eximbank’ın Ticaret Bakanlığınca desteklenmesi neticesinde, Türk firmalarının ger- çekleştirdikleri yatırım malı ihracatlarında, yurtdışı alıcılar (ithalatçı firmalar) Exim- bank’tan çok uygun faizle [uluslararası ticari kurallar neticesinde izin verilen en dü- şük kredi faiz oranı olan Referans Ticari Faiz Oranı (Commercial Interest Reference Rates / CIRR)] kredi kullanabilmektedir. İhracatçılarımızın bu hususu pazarlama un- suru olarak kullanmaları beklenmektedir. Bu sayede, ihraç ürünlerimizin daha uy- gun finansman kaynakları ile cazip hale getirilmesi planlanmaktadır.

17. YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

 AMAÇ:Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakan- lığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM:Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurul- muş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye’de yerleşik üretici/ima- latçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

18. YURTDIŞI FUAR DESTEĞİNİN UNSURLARI:

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak; T.C. Ticaret Bakanlığınca yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler esas alınarak metrekare bazında belirlenen desteğe esas tu- tar kapsamında destek sağlanmaktadır.

Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise %50 oranı üzerin- den hesaplanarak belirlenmektedir.

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonları metrekare bazında belirlenen deste- ğe esas tutar çerçevesinde, 2019 yılı için genel nitelikli fuarlarda 71.000 TL’ye, sek- törel nitelikli uluslararası fuarlarda 107.000 TL’ye ve prestijli fuarlarda 360.000 TL’ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizas- yonuna yönelik tanıtım amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri destek kapsamındadır.

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yurt dışı fuar desteği mevzuatında köklü değişikliğe gidilmiş olup, destek mevzuatı daha basit ve sade bir hale getirilerek işlemlerin en aza indirilmesi ve destek ödeme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır.

Böylece, ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok fuara katılımlarının ve daha fazla pazarda boy göstermelerinin temini, dolayısıyla ihracatımızın ve ihracatımızda pa- zar çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Fuar Desteği Özet Tablosu

  DESTEK KAPSAMIDESTEK ORANI (%)  DESTEK LİMİTİ  FAYDALANICI
        YURT DIŞI FUAR KATILIMI KAPSAMINDA YER KIRASI, STAND, NAKLIYE, ULAŞIM GIDERLERI  METREKARE BAŞINA BELIRLENEN TUTARIN, HEDEF ÜLKELER IÇIN % 70’I DIĞER ÜLKELER IÇIN % 50’SIGENEL TICARET FUARLARI (MILLI KATILIM)  71.000 TL*      ŞIRKETLER, ÜRETICI/İMALATÇI ORGANIZASYONLARI, İHRACATÇI BIRLIKLERI
  SEKTÖREL FUARLAR (MILLI / BIREYSEL KATILIM)    107.000 TL*
PRESTIJLI FUARLAR (MILLI /BIREYSEL KATILIM)  360.000 TL*
  TÜRK IHRAÇ ÜRÜNLERININ, SEKTÖR/SEKTÖRLERIN VE/VEYA KATILIMCILARIN VE/VEYA YURT DIŞI FUAR ORGANIZASYONUNUN TANITIMI AMACIYLA YAPILAN FAALIYETLER      75%GENEL TICARET FUARI460.000 TL*    YETKILENDIRILMIŞ YURT DIŞI FUAR ORGANIZATÖRLERI
  SEKTÖREL FUARLAR721.000 TL + (460.000 TL İLAVE TANITIM DESTEĞI)*

19.YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ

AMAÇ: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fu- arların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

KAPSAM: Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların yer kirası ile stand giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

20. FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI:

Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si azami 38.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Organizatör şirketlerin bir yurtiçi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcama- ları % 50 oranında azami 666.000 TL’ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 222.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurtiçi Fuar Desteği Özet Tablosu 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ
DESTEK KALEMİDESTEK ORANI (%)DESTEK LİMİTİFAYDALANICI
    YURTDIŞINDA YAPI-  
  LAN FAALIYETLERDE  
  666.000 TL  
TANITIM50  YURT IÇINDE YAPI- LAN FAALIYETLERDEAYNI YURT IÇI FUAR IÇIN AZAMI 10 DEFAORGANIZATÖR
  222.000 TL  
YER KIRASI VE STAND MASRAFLARI  50  38.000 TL   KATILIMCI

  21. TASARIM DESTEĞİ

AMAÇ: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırıl- ması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılma- sına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır

KAPSAM: Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleşti- receği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Mec- lisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlik- leri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işve- ren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler).

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dai- resi Başkanlığı.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA YÖNELİK DESTEK UNSURLARI:

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım giderleri, ser- gi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faa- liyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uluslararası tasarım organizasyonları %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklen- mekte olup, işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIDESTEK LIMITISÜRE/ ADETFAYDALANICI
TANITIM (TASARIM YARIŞMALARI ORGANIZASYONLARI VB.)  50%300.000 $/YILFAALIYET BAZINDA DESTEKİŞBIRLIĞI KURULUŞLARI
TASARIM YARIŞMALARINDA DERECEYE GIREN TASARIMCILARIN YURTDIŞI EĞITIM VE YAŞAM GIDERLERIYILLIK AZAMI 60 ADET TASARIMCI1.500 $/AY  AZAMI 2 YIL  TASARIMCILAR

22. TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİNE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:

Tasarımcı şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri; tasa- rım ofisi ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece ta- sarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanların- da faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşma- ları amacıyla yurtdışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin;

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı şirket- ler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları,

-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şir- ket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/ harç gider- leri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla100.000 ABD Doları,

-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları,

-İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şir- ketler için en fazla 150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 200.000 ABD Doları,

-İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları’na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle desteklenmektedir.

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
  DESTEK TÜRÜDESTEK ORANI  DESTEK LIMITISÜRE/ ADET  FAYDALANICI
  TASARIMCI ŞIR- KETLERITASARIM OFISLERI  
REKLAM, TANITIM, PA- ZARLAMA            50%  300.000 $YIL  150.000 $/ YIL            4 YIL              TASARIMCI ŞIRKETLERI – TASARIM OFISLERI
KIRA200.000 $/YIL100.000 $/ YIL
KURULUM/ DEKORASYON GIDERLERI  100.000 $/YIL  50.000 $/YIL
PATENT, FAYDALI MODEL VE ENDÜSTRIYEL TASARIM TESCILI GIDERLI  50.000 $/YIL  50.000 $/YIL
TASARIMCILARIN BRÜT ÜC- RET GIDERLERI150.000 $/YIL200.000 $/ YIL
DANIŞMANLIK GIDERLERI200.000 $/YIL100.000 $/ YIL

23. TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ UNSURLARI:

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihra- cata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri kap- samında yapılan istihdam, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

-İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretleri toplam en faz- la 1.000.000 ABD Doları,

-Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

-Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Bir şirketin en faz- la bir adet projesi desteklenir.

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
  DESTEK TÜRÜ  DESTEK ORANI  DESTEK LIMITI  SÜRE/ ADET  FAYDALANICI
TASARIMCI MODELIST MÜHENDIS BRÜT ÜCRET GIDERLERI        50%1.000.000 $ / PROJE BAŞINA      3+2 YIL        ŞIRKETLER
  ALETTECHIZATMALZEMEYAZILIMGIDERLERI250.000 $ / PROJE BAŞINA
  SEYAHAT VE WEB SITESI ÜYELIĞI GIDERLERI150.000 $ / PROJE BAŞINA

24. GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞI HAKKINDA TEBLIĞ
  DESTEK TÜRÜ  DESTEK ORANI  DESTEK LIMITI  SÜRE/ ADET  FAYDALANICI
TÜRKIYE’DE YERLEŞIK ŞIRKETLERDEN ALINAN TASARIM HIZMETI  50%200.000 $ / YILLIK  5 YILGEMI VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALIYET GÖSTEREN ŞIRKETLER

  25. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

DTÖ taahhütlerimiz kapsamında; katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve tüketiciye yönelik muhte- lif işlenmiş tarım ürünlerinin 2018 ve sonrasında gerçekleşecek ihracatı, birim miktar bazında ve azami ödeme oranları çerçevesinde desteklenmektedir.

AMAÇ: Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücü- nün ve ihracat potansiyelinin artırılması.

KAPSAM: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; 2018/12 sayılı Karar kapsamı ürünlerin 01/01/2018 ve sonrasında gerçekleş- tirilecek fiili ihracatında; yine mezkur Karar’da söz konusu ürünlerin karşısında be- lirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı firmalar, Karar kapsamı ürünlerin fiili ihraç tarihin- den itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapabilirler.

Bununla birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kap- samında temin edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır.

BAŞVURU YERİ:

Doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği.

DESTEK UNSURLARI:

Karar kapsamında ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılmamakta, söz konusu yardımlar vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin düşümü yoluyla mahsup sistemi çerçevesinde sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, sözleşmeli üretim kapsamındaki ihracata sağlanan destek artışı- nın yarısı ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına eklenmekte iken, diğer yarısı doğrudan üreticilere nakit olarak ödenmektedir.

Karar kapsamındaki ürünlere ne kadar destek sağlanmaktadır?

Karar kapsamı ürünlerin ihracatında, ilgili ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

Söz konusu ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri halinde ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %50 oranında artırılmaktadır.

Ayrıca, Karar kapsamı muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edile- rek ihraç edilmeleri halinde; ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %50 veya %100 oranında artırılmaktadır.

 26. ALIM HEYETLERİ

Genel Nitelikli Alım Heyetleri

AMAÇ: Bakanlığın yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazarlardaki pazar paylarımızın korunması amacıyla yurtdışından firma yetkilileri ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin ülkemize getirilmesine yö- nelik Alım Heyeti programları gerçekleştirilmededir.

KAPSAM: Alım heyeti programına katılan yabancı katılımcıların konaklama masraflarının karşılanmasıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Alım Heyeti Programının belirlenmesi hususunda Organizatör Birlikler ve Orga- nizatör Kuruluşların Alım Heyeti Programının başlangıç tarihinden en az dört ay önce Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret bakanlığı ihracat genel müdürlüğü özel nitelikli alım heyetleri

AMAÇ: Bakanlığın yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında, uluslararası ve yerel zincir mağazaların, büyük ithalatçı firmaların, önemli kamu şirketlerinin/ku- ruluşlarının üst düzey yöneticilerinden müteşekkil kısıtlı katılımlı özel nitelikli alım heyeti programları gerçekleştirilmektedir.

KAPSAM: Özel Nitelikli Alım Heyeti programına katılan yabancı katılımcıların konaklama ve uçuş bileti giderlerinin karşılanmasıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Özel Nitelikli Alım Heyeti programları resen Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

   27. GENEL TİCARET HEYETLERİ

AMAÇ: Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatta artış sağlanması ve ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Ticaret Heyeti programları düzenlenmektedir.

KAPSAM: Bakanlık koordinatörlüğü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organi- zatörlüğünde, İhracatça Birliklerince ve/veya özel sektör kuruluşlarınca düzenlen- mektedir. İlgili ülke firmaları ile yapılan görüşmeler kapsamındaki organizasyon giderleri karşılanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Genel Ticaret Heyeti programları resen Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

28. MAL İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ

Mal ihracatçısı firmalarımızın yurtdışı pazarlarda ürünlerini daha etkin bir şekil- de tanıtabilmesini teminen mal ihracatı yapan ihracatçılara “Hususi Damgalı Pasaport” verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

AMAÇ: Mal ihracatı gerçekleştiren firmaların ürünlerini yurtdışı pazarlarda daha etkin bir şekilde tanıtımını sağlamaktır.

KAPSAM: Son üç takvim yılı itibarıyla, firmaların mal ihracatı tutarının belirlenmesi ve bu tutarlar dikkate alınarak firma yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin uygulamadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Mal ihracatı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Dolarının üzerindeyse başvuruda bulunabilirler.

Hususi damgalı pasaport almak üzere başvuruda bulunacak firma yetkilisi (mü- racaat sahibi), firma tarafından belirlenir. (Müracaat sahibi; firmanın sahibi, or- tağı yahut çalışanı olabilir.) Hususi damgalı pasaport başvurusu, www.ticaret. gov.tr adresinden temin edilen “İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasa- port Talep Formu” aracılığıyla yapılır. (Başvuru usulüne ilişkin detaylı bilgiler www. ticaret.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.)

PASAPORT SAYILARININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN TUTARLAR:

Aşağıda belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığınca belirlenir.

1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),

10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),

25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),

50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört) ve

100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You cannot copy content of this page